EM in de Potstal

EM in de Potstal

Door stro en mest in de potstal regelmatig te besproeien met Effectieve Micro-organismen (EM) wordt de mest gefermenteerd in plaats van gecomposteerd, waardoor er veel voordelige effecten optreden voor de dieren. Bovendien ontstaat er een nog betere kwaliteit vaste mest. Steeds meer schapenhouders gebruiken EM in de potstal, vooral gedurende de lammertijd, als er (tijdelijk) veel dieren op een klein oppervlak staan. De redenen voor hen om EM te gebruiken zijn divers. Het feit dat deze schapenhouders allemaal elk seizoen weer aan de slag gaan met EM is een goede aanwijzing dat het “wat doet”. Hieronder zal ik daarom samenvatten wat de verschillende ervaringen en observaties zijn. Natuurlijk geldt het meeste hiervan ook voor geiten en koeien die in een potstal systeem gehouden worden. Verderop staat de uitleg over de praktische toepassing, de kosten en de werking van EM in de potstal.

Het meest opvallende effect dat gemeld wordt is een verminderd stro verbruik. Er wordt substantieel minder en minder vaak gestrooid. Dit effect lijkt lang door te zetten in het warmer en droger wordende voorjaar. Een ander aspect is de strooilaag zelf. Er is geen sprake meer van ontwikkeling van “pollen” in de stal, en de bovenste laag van de mest blijft rul.

Daarnaast wordt door bijna iedereen een prettiger stalklimaat ervaren. Minder stank (ammoniak lucht) is daarvan de belangrijkste. Sommigen melden dat de klauwen “in ieder geval niet slechter worden” tijdens de winter. De dieren lijken elkaar niet te besmetten met hun klauwproblemen, hetgeen juist in de stalperiode vaak wel een risico vormt. Sommige schapenhouders ervaren dat hun lammeren gezonder ogen en menen minder last te hebben van longproblemen e.d.

Vliegen en andere insecten lijken minder tot last te zijn. Natuurlijk is er hierin ook altijd een groot verschil tussen het ene en het andere jaar, dus om dit toe te schrijven aan de EM is lastig.

De mest wordt “kort”, waardoor het makkelijker is met uitmesten (minder grote plakken) en de mestverspreider doet geweldig werk. De behandelde mest wordt zo goed verkleind op het veld, zodat achter de werkgang aan de mestplakkaten op het land verder verkleinen echt niet meer nodig is, hetgeen in het verleden wel vaak werd gedaan. Bovendien verdwijnt de uitgereden mest veel sneller in het gras en in de bodem. Dit komt door het voor-fermenteren van de mest in de stal, waardoor het sneller door bodem en planten kan worden omgezet en opgenomen. Het lijkt, na het uitmesten, niet nodig de mest nog te laten composteren op de mesthoop. De mest kan vanuit de stal dus direct worden uitgereden. Anderen maakten wel een mesthoop, voegden daar nog extra EM aan toe en dekten hem vervolgens af, om de fermentatie nog een tijdje door te laten gaan. De ervaring is dat ziektekiemen, wormeieren en onkruidzaden het zure milieu tijdens de fermentatie niet overleven.

Praktische tips

Voor het beste resultaat moet er minstens één keer per week EM gesproeid worden. Vóór het opstrooien wordt er dan EM, verdund met water, met de rugspuit of gieter, op de mest gesprenkeld. De rugspuit verdeelt beter, maar met de gieter wordt er tijd gewonnen, zo leert de ervaring. Met de gieter wordt dan meer EM en meer water gebruikt, maar dit wordt niet als storend ervaren.

Toepassing en oplossing maken:
0.5 - 1 liter EM-A (Microferm) verdunnen met 10-15 liter water
1 x per week (of vaker), vlak voor het opstrooien vernevelen met rugspuit of gieter
Van de oplossing 5-10 liter per 100 m² verdelen.
Op een stal van 400 m² dus 20-40 liter per week over de hele stal verdelen (met daarin dus 1 – 2 liter Microferm).
Het voelt in het begin een beetje vreemd om de mest met deze behandeling nat te maken, maar al gauw is het resultaat een drogere potstal. Goed verdelen en regelmatig toedienen is het belangrijkste. Als je vaker toepast, kun je met minder liters toe, of de verdunning verlagen naar bijvoorbeeld 1 op 50 liter water. Vaak toepassen is met EM in de regel beter dan een grotere hoeveelheid in één keer.

Klik hier voor de folder over Fermenteren van de Potstal

De kosten

De meeste schapenhouders vinden de kosten van de EM, 50-100 euro per seizoen, erg meevallen. De meesten gebruiken 1 à 2 jerrycans van 20 liter per seizoen. De tijdsinvestering van de toepassing is een belangrijkere overweging. Zoals aangegeven kan het gebruik van de gieter tijd besparen. Dat daarbij wat meer EM wordt gebruikt neemt men dan op de koop toe.


Voorbeeld kosten potstal behandeling met EM

 
     
Stal lengte

20

Meter

Stal breedte

20

Meter

Oppervlakte

400Per keer gebruikte oplossing

5-20

Liter

Verdunning van 1 liter EM op

10-20

liter water

Per keer EM  /  Microferm

0,5

Liter

Aantal keren per week

1-2

 
Aantal weken

20

Lammertijd

Totaal EM-A/Microferm gebruik

20

Liter

Prijs voor 20 liter EM

€ 42,10

(excl. btw)


Zelf 20 liter EM maken kan ook:

Met EM-1 en Melasse

Melasse

€  4,05

per liter

EM-1

€ 17,30

per liter

Totaal

€ 21,35


Verschillende schapenhouders melden dat ze tijdens het sproeien bewust ook de dieren meenemen (nat maken). Ze zien dit als gezondheid bevorderend. Eén schapenhouder heeft zelfs een sprinklerinstallatie gebouwd in de stal om de behandeling met nog meer gemak uit te kunnen voeren. Dat daarbij ook de dieren worden besproeid ziet hij als positief.

Alle ingrediënten voor de potstal behandeling zijn bij Provinos verkrijgbaar. Bestellen? Klik hier.
 • Aangemaakt op .

Bokashi in huis & tuin

Bokashi in huis & tuin

Samen met een aantal andere producten leveren Bokashi en EM enorme kansen op om op een natuurlijke manier in de (moes)tuin succes te boeken met prachtige bloemen en heerlijke groenten en fruit. Bodemvruchtbaarheid, bodemleven en gezondheid zijn sterk met elkaar verweven en Bokashi en EM leveren hier een zeer passende bijdrage.

Met Bokashi worden de planten van waardevolle voedingstoffen voorzien. Bokashi ondersteunt een goede oppervlaktecompostering en bevordert het microbiële leven en humusontwikkeling in de bodem. Daarnaast draagt het bij aan de bodemstructuur: luchtigheid, afwatering en juist vochtvasthoudend vermogen bij droogte. Daarnaast voegt het natuurlijk ook waardevolle elementen en micro-organismen toe. Bovendien verdrijft Bokashi kwalijke geurtjes. Huis-, tuin- en keuken-bokashi wordt gemaakt met de Bokashi-keukenemmers.

Zelf aan de slag? Klik hier Filmpje kijken ? Klik hier
 • Aangemaakt op .

Provinos staat voor ..........

 • Schaap, Rund & Paard

  Voor schapenhouders is er het abonnement op advies. Maar Provinos heeft ook voor andere diersoorten alternatieve gevonden om de kringloop te ondersteunen in een egeneratieve landbouw.

  Lees meer...

 • Bodem & Bokashi

  Groene afvalstromen kun je verwerken tot Bokashi. Bermmaaisel, bladafval, fruitafval, snoeiafval (gehakseld), stalmest, slotenmaaisel en keukenafval kan allemaal verwerkt worden tot Bokashi.

  Lees meer...

 • EM & Gezondheid

  Een mooiere tuin, lekkere groenten, meer energie, een grotere oogst, gezonder vee, zuiverder water, dit alles is te bereiken door de toepassing van effectieve micro-organismen, kortweg EM.

  Lees meer...

Waarom zoveel aandacht voor Bokashi?
We werken er hard aan om Bokashi onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen, omdat we ervan overtuigd zijn dat Bokashi echt een uitgelezen kans biedt om een substantiele bijdrage te leveren aan het gezonder maken van onze leefomgeving en onze voeding.

Wat we nodig hebben is een gezonde bodem onder een gezonde samenleving. De bodem is namelijk letterlijk de basis onder ons bestaan, zowel om erop te wonen en te leven, maar vooral ook om ervan te eten. De bodem heeft vooral meer organische stof nodig. We hebben in Nederland de gelukkige omstandigheid dat er relatief veel organische stof in omloop is, vaak nog als afval bestempeld. Denk maar aan berm- en slotenmaaisel, snoeiafval, GFT-afval, bladafval van gemeenten, etc. Om deze groenstromen in te kunnen zetten voor een duurzaam bodembeheer moet je ze fermenteren, je moet er dus Bokashi van maken. Je kunt dit thuis in de keuken doen, gebruik makend van een Bokashikeukenemmer of in het groot met soort composthoop in de tuin. Maar je kunt ook Bokashi maken op veel grotere schaal binnen de landbouw of met bijvoorbeeld bladafval van de gemeente (kijk maar eens  hoe gemeente Hengelo €20.000 op jaarbasis bespaart en het klimaat-doel dient). In het menu Bodem & Bokashi op deze website vind je alle informatie over Bokashi.
Wat kan Provinos voor je doen?
- Advisering en begeleiding bij het maken van Bokashi
- Inventariseren van groenstromen in de omgeving op mogelijkheden met Bokashi
- Wij verkopen ook alle producten die nodig zijn bij het maken van Bokashi en om de bodem verder te verbeteren !
 • Aangemaakt op .

Loopeenden inzetten tegen leverbot

Loopeenden inzetten tegen leverbot

Provinos bedacht en lanceerde het onderzoek om met loopeenden de leverbot te bestrijden. Met ondersteuning van het PraktijkNetwerk wordt er flink aan de weg getimmerd. Lees meer in onze Flyer. In 2015 is er een handboek (Syllabus) ontwikkeld over de praktische kanten van de inzet van Loopeenden op agrarische bedrijven. Klik hier om dit document te Downloaden.

Nieuwsbrieven m.b.t. ons Loopeenden-project:
Maart 2015
September 2014
November 2013

Van veel kanten is er interesse in het onderzoek waarbij met Loopeenden de Leverbot wordt bestreden. De eerste resultaten zijn veelbelovend. In verschillende vakbladen verschenen artikelen over deze innovatieve aanpak. Zo ontbrak Provinos ook niet op de dag van het Schaap, waar het zelfs een innovatieprijs in ontvangst mocht nemen. 

Ht Loopeendenonderzoek in de pers:
Het Schaap
 (december 2013)
Artikel Loopeenden in Agraaf (15 februari 2014)
Loopeenden vermeld in Veearts (4 februarii 2014)
Verantwoorde Veehouderij - WUR (23 januari 2014)
Loopeenden Artikel in AgriHolland (11 februari 2014)
Artikel in Bokt.NL (maart 2014)
Loopeenden project in BoerenVee (maart/april 2014)
Artikel in Het Schaap (augustus 2014)
Verantwoorde Veehouderij - WUR (16 oktober 2014)

 
Logo europa Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 Europa investeert in zijn platteland
 • Aangemaakt op .

Algemene Voorwaarden Dierenartsenservice

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair
gevestigd te Utrecht;
- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985,
562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is
toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is
en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het
kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige
diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
- Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk
die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen
maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis
van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of
samenwerking dan ook;
- Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in
wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht
en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of
overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;
- Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van
dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve
waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige
adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;
- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige
behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen
en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op
afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe
door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of
onderzoek;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten
tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
Versie 22 januari 2013
2.2 
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de
Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen
partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of
afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1 
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn
vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst
is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk
schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van
de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft
toegediend.
3.3 
De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het
sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve
overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de
aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4 
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een
Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden
Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de
Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt
onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke
en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te
behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1 
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst
leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een
diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of
toe te dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar
beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De
Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst
gebruik te maken van derden.
4.2
De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het
toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder
toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
Versie 22 januari 2013
4.3
Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening
van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden
niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de
Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1 
De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst
wordt tussentijds beëindigd door:
- het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de
Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze
voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het
advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat
dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een
schriftelijke verklaring laten afleggen;
- het overlijden van de te behandelen Patiënt;
- een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de
Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden
gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen
redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
- een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen
tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de
Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk,
alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de
Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de
overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de
Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.
Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1 
De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast
volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de
berekende BTW vermeld.
6.2 
Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na
de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in
rekening gebracht kunnen worden.
6.3 
Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te
strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
6.4 
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur
de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
Versie 22 januari 2013
6.5 
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen
ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht
voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast
het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige
vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor
consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld
op:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de
vordering
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de
vordering
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de
vordering
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de
vordering.
De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,-
(veertig euro). 
6.7 
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen
voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te
verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door
de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van
wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden
Patiënt direct te behandelen.
6.8 
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na
voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de
Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in
rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de
verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna
tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten
7.1 
De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie
en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken
en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30
dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid
aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur
schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens
de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2 
Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond
bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de
juiste wijze te verrichten of; b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
Versie 22 januari 2013

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemene bepaling:
8.1 
Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval
aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering
liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek
van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te
allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en
dergelijke.
Bijzondere bepalingen:
8.2 
Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van
het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport
afgedrukte) bepalingen 
8.2.1. 
De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is
niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder
uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door
onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij
vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende
Dierenarts.
8.2.2. 
Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever
een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk;
anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op
schadevergoeding ontlenen.
8.2.3. 
De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De
polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op
eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. 
De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het
onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst
neemt.
8.2.5. 
Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat
de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige
keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. 
Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard
ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het
onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder
vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd
schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en
deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een
afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
8.2.7 
Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit
onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de
Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.3
De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland
en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of
exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle
invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of
de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts
en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van
welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer
van dieren.
Versie 22 januari 2013
8.4
De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de
dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade
tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening
van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht
van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze
middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van
de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende
bewijsproblemen.
8.5
Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van
diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen
van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel
onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier
aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

Artikel 9: Eigendom
9.1 
De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften,
bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking
hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5
jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs
afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen
10.1
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden Indien de behandeling van de Patiënt
daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder,
zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de
behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij
noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2 
Wetenschappelijk onderzoek De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen
van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch
en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt
hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De
Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor
onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 
Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de
Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de
Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de
bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde
rechter voor te leggen.
 • Aangemaakt op .

EM in de Rundveehouderij

EM in de Rundveehouderij

In de melkveehouderij richt het EM AGRITON-systeem zich op het beter benutten van de aanwezige uitgangsmaterialen, nl. mest, gras en maïs. Door een efficiëntere benutting van de voedingsstoffen uit de mest kan er met minder kunstmest voldoende kwaliteitsgras worden geproduceerd. Dit resulteert in een lagere kostprijs.

Daarnaast wordt door een betere benutting van kuilvoer, wat met behulp van micro-organismen wordt gefermenteerd, meer energie uit ruwvoer gehaald. Ook dit geeft een kostprijsverlagend effect.

Maar er zijn meer positieve effecten, zoals een dichtere zode, homogenere mest en een gezondere veestapel.

Het meest in het oogspringend is wel dat door het EM AGRITON-systeem drastisch op de stikstofgift kan worden bespaard, zonder dat de productie daaronder hoeft te lijden. De resultaten zijn, afhankelijk van de grondsoort, al vanaf het eerste tot het derde jaar aantoonbaar.

Het EM AGRITON-systeem is een gezonde basis voor een rendabele, duurzame melkveehouderij.

We werken op dit moment hard aan de inhoud van deze pagina. Excuses voor het ongemak.
 • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.
 • Judith van Andel: 06 22 70 81 10
 • Philippe van der Grinten: 06 12 50 80 94
 • Genrayweg 39 5916 NG Venlo
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies