Disclaimer

Privacy
De Provinos.nl website is gratis te bezoeken. In een beperkt aantal gevallen zal om uw persoonlijke gegevens worden verzocht om dienstverlening op maat te kunnen verzorgen. Verschafte gegevens van het bezoek aan deze site worden voor statistische doeleinden bijgehouden. Daarbij zullen nooit individuele gegevens worden gehanteerd.

Inzamelen van informatie: log-files
Momenteel wordt er geen informatie verzameld in log-files. Provinos.nl behoudt zich het recht voor om dit in de toekomst wel te gaan doen. Provinos.nl kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden en op die manier het dienstenaanbod beter af stemmen op de behoeften van de gebruiker.

Gebruik van cookies
Provinos.nl kan gebruik maken van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om de performance van de website te verbeteren. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de provinos.nl website garanderen.

Disclaimer
Provinos.nl neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.
Deze website richt zich tot Nederlandse afnemers en is afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst zijn naast deze pagina de Algemene Voorwaarden en voorschriften van Nederlands recht van toepassing.
Provinos.nl heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.
Voor het overige wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Provinos.nl, die zijn opgenomen elders op deze website en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo.

Verzonden materiaal
Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Provinos.nl of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.
Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Hypertext links

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, en waarover Provinos.nl geen controle heeft. Provinos.nl draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen.
Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.
 • Aangemaakt op .

Anderen over Provinos

Anderen over Provinos

Landschapsbeheer M.A. Oosthoek  - Berkel en Rodenrijs

'Ik werk al sinds de start van mijn begrazingsbedrijf met Judith van Andel als dierenarts. Haar kennis van schapen is onuitputtelijk. Ze is zeer betrokken maar op z’n tijd ook nuchter. Waar veel dierenartsen er tegenop zien om grote koppels te behandelen is dit haar specialiteit. Zij heeft er voor gezorgd dat wij als eersten in Zuid-Holland konden enten tegen Q koorts. Zo hebben wij onze opdrachtgevers en de burgers snel gerust kunnen stellen. Ook als er vragen zijn van onze kant over risico’s voor mensen en dieren (schapen en honden) heeft ze snel een onderbouwd antwoord.

Ik ben groot voorstander van het abonnement systeem. Hierdoor kan ze onbeperkt adviseren. Zo adviseert ze ook het middel wat het beste is/werkt en niet dat waar ze het meest op verdient.

De ervaringen uitwisselen met andere herders van een gelijkwaardig bedrijf is erg prettig. Hierdoor kan ik toetsen of de strategie die ik voor ogen heb de juiste is. Je kunt wel heel veel gegevens in je computer opslaan maar de kunst is om hiervan te leren. Juist door deze gegevens naast die van andere bedrijven te leggen kun je van elkaar leren".

                                                        Martin Oosthoek  -  Landschapsbeheer M.A. Oosthoek

De Voskop - Baexem

"Wij zijn abonnee van Provinos, omdat we streven naar het beste voor onze schapen. Daar horen adviseurs met vakkennis bij. Een gespecialiseerde schapendierenarts is daarbij geen overbodige luxe. Doordat Judith veel contact heeft met collega-schapenhouders weet ze goed wat er speelt in de sector en kan ze deze kennis met ons delen. Op bijeenkomsten van Provinos vindt kennisuitwisseling met collega-schapenhouders plaats en kun je praktische zaken met elkaar bespreken. We hopen hierdoor ons rendement op het bedrijf te vergroten."

                                                        Patrick Geukemeijer  -  De Voskop, natuur- en landschapsbeheer

Voor een lijst van al onze aangesloten abonnees: Klik hier
 • Aangemaakt op .

Een abonnement bij Provinos in 2019

Een abonnement bij Provinos in 2019

Waarom zou u zich laten adviseren door Provinos Schapenadviesgroep ?

Provinos onderscheidt zich met specialistische kennis op het gebied van schapen, diergezondheid en de bodem. Bovendien zijn we continue op zoek naar kansen (nieuwe mogelijkheden) en oplossingen om de veehouderij en het gebruik van de bodem op een meer natuurlijke manier te realiseren met de nadruk op preventieve maatregelen en uitgaand van de natuurlijke kracht van dier, plant, bodem en gezondheid.

Er is gekozen voor een abonnementsvorm om daarmee, naast een hoge mate van transparantie, ook een wederzijdse loyaliteit te creëren waarbij er gezamenlijk gestreefd wordt naar een werkelijk duurzame bedrijfsvoering, zowel op het gebied van bedrijfsrentabiliteit, maatschappij en samenleving, als ook natuur en milieu.

U krijgt zo op afroep toegang tot betrouwbare kennis op veterinair en agrarisch gebied, die bovendien continue geactualiseerd wordt. Lage medicijnkosten compenseren grotendeels het abonnementsgeld, maar een abonnement gaat natuurlijk nog veel verder. Consulten per telefoon of mail zijn vanzelfsprekend inbegrepen binnen het abonnement waarmee de laagdrempeligheid is gegarandeerd. Zo ontstaat er een vloeiend overleg en uitwisseling van informatie en komt men samen tot de beste oplossingen. Daarbij wordt bovendien steeds meer gebruik gemaakt van de gemakken die moderne communicatiemiddelen bieden. Door een stijgend aantal abonnees (±30 in 2019) wordt de onderlinge uitwisseling van ervaringen ook steeds interessanter. Provinos wordt alom gewaardeerd om een sterke betrokkenheid en waar nodig een nuchtere houding.

Een aantal onderwerpen en diensten van Provinos worden hieronder benoemd, maar aan een abonnement bij Provinos wordt in onderling overleg inhoud gegeven en alles is bespreekbaar. De basisafspraak is dat als er iets van ons gevraagd wordt, wij vooraf zullen aangeven als dit niet binnen het abonnement valt. Zo voorkom je verrassingen en het levert een hoge mate van transparantie op. “Vragen kan altijd”.

 • Gratis consulten (telefonisch of via mail)
 • Een gratis bedrijfsbezoek, inclusief opstellen van het Zoönose Keurmerk
 • Medicijnen en vaccins tegen zéér aantrekkelijke prijzen (vaste marge op inkoopprijs)
 • Uitvoeren van verplichte en vrijwillige vaccinaties (Q-koorts, Chlamydia, Footvax, o.a.) Scannen op (meerling-)dracht bij schapen en geiten tegen lage kosten
 • Verzorgen van een bedrijfsbehandelplan (2-jaarlijks), dé basis voor dierziektepreventie en behandeling. URA recepten worden op verzoek gratis voorgeschreven
 • Twee gratis mestonderzoeken per jaar en een actieve begeleiding in het opzetten van een plan van aanpak om te komen tot een beheersing van de wormbesmetting en een vermindering van het gebruik van ontwormingsmiddelen. Provinos coördineert de cursus "Bewust Ontwormen" ook in 2018. Aanmelden kan via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Advisering en assistentie bij de export van dieren, inclusief bloedtappen, export begeleiding e.d.
 • Uitwisseling met andere gelijkgestemde schapenhouders, strategie toetsen en van elkaar leren
 • Informeren over wettelijke regelingen (zoals fact sheets ministerie EL&I, hygiëneprotocol en randvoorwaarden GLB, gecombineerde opgave)
 • Faciliteren en ondersteuning bij o.a. crowd funding,aanbestedingsprocedure of bemiddeling
 • Ondersteuning bij het vastleggen en de analyse van gegevens voor verbetering van het management (kengetallen analyse) en het gebruik van een database (zoals RVO, BelExpert, Falcoo, Litams, Elda). Dit gaat veel verder dan het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Ook een economische analyse behoort tot de mogelijkheden.
 • Advisering aan opdrachtgevers - Bovendien adviseren wij ook opdrachtgevers als gemeenten en natuurbeherende instanties over de veterinaire aspecten van de inzet van schapen of een schaapskudde bij natuurbeheer en de interactie met het publiek (o.a. de zoönose problematiek). Denk daarbij aan bijvoorbeeld lammetjesdagen, schapenscheerders activiteiten, of de inzet van schaapskuddes in het onderhoud van parken en stedelijk groen
 • Ook wordt er op verzoek samen met opdrachtgevers gekeken naar het sluiten van de kringloop in het (rand)stedelijk groen, de reststromen en het grondgebruik. Het circulair maken hiervan is tenslotte voor veel opdrachtgevers ook een doel op zich.
 • Invulling geven aan het “Sociaal Ondernemerschap” en de zoektocht naar een meer natuurlijke landbouw
 • Ondersteuning bij innovatief onderzoek. Voorbeelden uit het (recente) verleden: Leverbot bestrijden met de inzet van loopeenden, klauwverzorging en alternatieven voor voetbaden, worm aanpak (cursus mestonderzoek en syllabus), natuurlijk Citron voor myiasis preventie, potstal behandeling met EM voor betere benutting stalmest, minder vliegen en betere diergezondheid.

Voorwaarden en kosten:

Jaarrond advisering is alleen mogelijk bij schapenbedrijven met meer dan 150 schapen. Voor kleinere bedrijven kunnen passende afspraken worden gemaakt.

Een relatie met een lokale dierenarts is aanbevolen voor behandeling van directe acute problemen.

Provinos Schapenadviesgroep ontvangt de uitslagen van de GD en staat als dierenarts geregistreerd bij het bedrijf (i.v.m. informatie uitwisseling).

Voor bedrijven met minimaal 150 ooien zijn de abonnementskosten € 840,50 per jaar (2019, excl. BTW)

Dit zijn onze aangesloten abonnees: Provinos Abonnees

Waarom zijn zij abonnee bij Provinos? Anderen over ons.

Abonnee worden of meer informatie? Neem gerust contact met ons op.
 • Aangemaakt op .

Contact

Contact

Provinos
Bezoekadres:
Genrayweg 39
5916 NG Venlo

Telefoon: Judith : 06 – 22 70 81 10
Telefoon: Philippe : 06 – 12 50 80 94

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kamer van Koophandel: 54469325
BTW-nr. : 851317741.B01

Bankgegevens:
IBAN : NL21TRIO0197765297
BIC : TRIONL2U

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
 • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. 

Na onze studie zijn wij gezamenlijk vertrokken voor een buitenlandse ervaring die uiteindelijk tien jaar duurde. We werkten opeenvolgend in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia. Onze werkzaamheden bestonden daar meestal uit het begeleiden van kleinschalige projecten op het platteland op het gebied van veegezondheid en kleinveehouderij, zoals kippen, varkens, schapen en geiten. 
Eenmaal terug in Nederland waren we bijna tien jaar (van 2001 tot 2011) mede-eigenaar van Landschapsbeheer de Wassum, met als belangrijkste activiteit de inzet van schapen in natuurbeheer. Judith specialiseerde zich vooral in de gezondheidszorg van schapen binnen deze vorm van veehouderij, inclusief het scannen op meerlingdracht, bijkomende wettelijke regelgeving en zoönosen. Philippe nam daarbij vooral het management van het bedrijf op zich met ruim 2000 ooien in het landschapsbeheer in Zuid- en Midden-Nederland. 

Sinds 2012 werken we met z’n tweeën in Provinos. Met het begeleiden van onze abonnees kunnen we onze ervaring hierin delen en uitbreiden. Daarnaast willen we graag een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer natuurlijke en regeneratieve landbouw, veeteelt en voedselproductie. Bodem en bodemgezondheid zijn een heel belangrijk startpunt om ook de mens, dier en planeet gezond te maken en te houden. We zijn ervan overtuigd dat Effectieve Micro-Organismen (EM) en Bokashi hierin een hele sterke en mooie rol kunnen vervullen met het opkrikken van de bodem-organische stof en het verhogen van de weerbaarheid van bodem, plant, dier en mens.

Provinos is verdeler voor de producten van Agriton in Zuid-Oost Nederland, maar er is vooral sprake van een prettige en goede samenwerking. Agriton biedt namelijk ook een brede ondersteuning in kennis, advisering en onderzoek.

Dit is een vernieuwde website en er wordt nog continue aan deze site gewerkt. Excuses voor het ongemak!
 • Aangemaakt op .

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.
 • Judith van Andel: 06 22 70 81 10
 • Philippe van der Grinten: 06 12 50 80 94
 • Genrayweg 39 5916 NG Venlo
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies